PIANI GEOMETRICI
MISURAZIONE GEODETICA
RILEVAMENTO GPS
ALTRI SERVIZI
 
  home   servizi   prezzi   referenza   contatto      
 


GEOMETRICKÉ PLÁNYGeometrický plán je vždy neoddělitelnou součástí nebo přílohou právní listiny (smlouvy, dohody, rozhodnutí státního nebo územního orgánu, rozhodnutí soudu, návrhu na zápis do katastru nemovitostí) podle níž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy - je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí, zobrazuje-li se změna do katastrální mapy.


Vyhotovujeme pro:

vyznačení (vč.zaměření) budovy v katastru nemovitostí

dokončené budovy před kolaudací
nezbytný doklad zaměření ke kolaudaci - novostavby domů, chat, garáží, průmyslových objektů, zeměděl. objektů…

rozestavěné budovy
např. pro získání hypotéky, pojištění stavby

přístavby budovy- vyznačení změny vnějšího obvodu budovy
nezbytný doklad zaměření ke kolaudaci - přístavba k původní budověrozdělení pozemku

rozdělení jednoho nebo i více pozemků, rozsáhlé parcelace, nutný souhlas stav.úřadu s rozdělením pozemku – možno zajistitzměnu hranice pozemku

jedná se o změnu dosud vyznačené hranice v katastru, které není v souladu se skutečností v terénu.Je nutný písemný souhlas všech zúčastěných stran. Oravu prav provede katastrální úřad na základě takto vyhotoveného GP.doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci
jedná se o pozemek nezobrazený v katastrální mapě, který byl dříve sloučen do většího půdního celku.Nebo obecně u parcel KN, které nejsou zapsané na listu vlastnictví v KN, ale jsou vedené ve zjednodušené evidenci – pozemkový katastr, evidence nemovitosti či grafický příděl.vyznačení věcného břemene

je grafické vyjádření práva,které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného - např.liniové stavby inž.sítí,přístupy po pozemcích jiných vlastníků .Vyhotovuje se pouze v případě, že věcné břemeno bude zřízeno pouze na části zatíženého pozemku, rozsah věcného břemene bude vyznačen v grafické části geometrického plánu, do katastrální mapy se nezakresluje. Tedy prozatím, do budoucna se uvažuje v rezortu ČÚZK o jejím grafickém znázornění v digitálních mapách DKM.

 
       
  created by Copyright © 2007 GEO-TOP, Doc.Ing.Dušan ROSA, CSc. rosa@geotop.cz