GEOMETRICKÉ PLÁNY
GEODETICKÉ MĚŘENÍ
MĚŘENÍ GPS
OSTATNÍ SLUŽBY
 
  home   služby   ceny   reference   kontakty      
 


GEODETICKÉ MĚŘENÍ


VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ


Vytyčením vlastnické hranice se přenáší hranice zakreslená v katastrální mapě do terénu. Hranice se v terénu vytyčují z předchozí měřické dokumentace a technických podkladů uložených na katastrálním úřadě a její lomové body se vyznačí předepsanými hraničními znaky (plastovými mezníky, hřeby…). S výsledkem vytyčovacích prací je třeba seznámit vlastníky všech parcel,pro které je tato hranice společná.Všichni tito vlastníci mohou vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice do vytyčovacího protokolu, který je následně uložen v dokumentaci katastrálního úřadu. Vytyčením hranice pozemků se nemění ani nezakládají právní vztahy k pozemkům!

Vytyčení hranic pozemků je ze stavebního zákona nutné při zakládání staveb, jak velkých (budov atd.), tak drobných (plotů atd.).Současné označení pozemků v terénu nemusí znamenat automaticky hranice pozemku. Nesprávné založení stavby bez vytyčení geodetem, má za následek její odstranění, nebo výkupu neoprávněného záboru!

vytyčujeme:
Vlastnické hranice pozemků evidovaných v katastru nemovitostí

Vlastnické hranice pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci
(zemědělských a lesních pozemků sloučených v 50. a 60. letech 20.stol.
do velkých územních celků,na LV označeny např.jako pozemky pozemkového katastru)

V tomto případě je nutné provést současně i GP na doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci. Tento úkon je povinný ze strany katarálních úřadů, zaručí uložení souřadnic pozemku, určení správné výměry pozemku a v neposlední řadě zápis parcely KN na LV.

Vlastnické hranice při realizaci projektu pozemkových úprav

Sporné nebo restituční vlastnické hranice (např.pro soud,restituce)

Užívací hranice pozemku – hranic věcného břemene apod.

Z PRAXE:
Při prodeji – koupi pozemku se nám osvědčil postup nabídnout zákazníkům
před samotnou realizací prodeje pozemku i jeho reálné vytyčení v terénu, které může
být v rozporu s vyznačením jeho polohy v terénu vykonané prodávajícím. Také chybně deklarovaná výměra katastrálním úřadem u větších ploch i o stovky m2 je velmi častým faktem, se kterým se bohužel z neznalosti věci vlastníci pozemků nebo kupující neradi vyrovnávají – zvlášť když je tržní cena pozemku odvozena z m2. Finance vynaložené kupujícím nebo prodávajícím na geodetické práce při vytyčení pozemku (před samotnou realizací prodeje pozemku) jsou potom neporovnatelné s financemi vynaloženými při koupi problematického pozemku. Součástí vytyčení je vypracovaný vytyčovací elaborát, který obsahuje vytyčovací náčrt s vytyčovacími prvky a protokol o seznámení s průběhem vytyčené hranice pozemku také sousedních majitelů pozemků.
Celý elaborát z vytyčení hranice se předává na příslušný kat. úřad.GEODETICKÉ PRÁCE PŘI VÝSTAVBĚ

Vytyčení staveniště (vyznačení hranic pozemku, oplocení staveniště, záboru stavby)

Vytyčovací práce projektovaných staveb pro individuální výstavbu rodinných domů, bytovou • výstavbu většího rozsahu, garáže, prům. objekty, výstavbu silnic - komunikací …)

Stavební vytyčení liniových objektů inž. sítí (stávajících i projektovaných - plyn, voda,
kanalizace, kabely …)

Vytyčení hranic dotčených parcel

Oddělení pozemků pro novou stavbu

Vyhotovení geometrických plánů nových staveb

Zaměření polohopisu stavby a vyhotovení geodetické dokumentace skutečného
provedení staveb (GDSPS)

Zaměření a vyhotovení dokumentace inž. sítí (vč. přípojek) dle směrnic jednotlivých
správců (JME, JMP, Telecom a další správci.)

Výkon funkce odpovědného geodeta stavby OGS, odpovědného geodeta investora OGI

Vybudování vytyčovací sítě stavby

Zaměření a výpočet kubatur hmot, ploch (skládek, projektovaných náspů a výkopů
apod.)

Zaměření příčných a podélných profilů (terénu, vodních toků, silnic, dálnic, železnic …)

Velmi přesná, přesná a technická nivelace
Např. pro zaměřování vodních děl, budov, liniových staveb atd.

Vytyčení stavby
je nutné provést dle ustanovení stav. zákona jen a pouze úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem - ÚOZI, který se předává při kolaudaci stavby . Vytyčení budovy se provádí podle platného vytyčovacího výkresu, popř. ze situace obsažené v projektu stavby. Vytyčení se provádí protokolárně s tím, že po vytyčení v terénu a stabilizování rohů budovy (nemusí se vytyčovat každý roh budovy, záleží na zákazníkovi a stavební firmě, která provede stavbu) roxory či kolíky je možno provést zajištění vytyčených rohů na lavičky. Podepsaný vytyčovací protokol požaduje při kolaudaci stavební úřad. Firma nabízí i zajištění rohů na lavičky.

Dokumentace skutečného provedení stavby
Po ukončení výstavby je nutné provést konečné zaměření a vyhotovení DSPS, které v souladu se státními normami a vyhláškami ČÚZK vyhovuje požadavkům objednatele a příslušného zástupce státní správy. Na takto získaném podkladě je pak možné přistoupit k vyhotovení geometrického plánu, který slouží ke vkladu do katastru nemovitostí, popřípadě ho lze předložit pro zapracování do městského informačního systému jeho správci (v Praze je jím IMIP). Tento přehled činností patří podle našich zkušeností k nejvíce frekventovaným geodetickým pracím v investiční výstavbě.

Inženýrská geodézie
Práce inženýrské geodézie (dále IG) jsou nepostradatelné pro stavební činnosti v pozemním, dopravním (včetně rozvodů energie) a vodním stavitelství, v průmyslu a v neposlední řadě i v podzemním stavitelství.

V rámci kompletního zabezpečení výstavby jsou práce IG průběžně vyžadovány, počínaje vyhotovením podkladů pro projekty, přes měřické práce na stavbách až po vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Tyto práce jsou pro bezproblémový chod výstavby a stoupající náročnost staveb zcela nezbytné a objednatelem, což jsou většinou zástupci dodavatele nebo investora, ve stále vyšší míře požadovány.

Naše firma všechny tyto činnosti vykonává a je schopna zajistit je v plné míře i pro velké stavby.

Při případném zájmu objednatele o naše služby stačí v objednávce specifikovat lokalitu stavby (okres, katastrální území, parcelní číslo dle mapy katastru nemovitostí), určit účel nebo charakteristiku stavby a v případě požadavků na geodetické práce při vytyčení a v průběhu stavby předložit projektovou dokumentaci.
Zároveň je pro zdárný průběh stavby potřebné, aby byla zabezpečena kvalitní úroveň dodavatelsko-odběratelských vztahů na stavbách a zajištěna potřebná koordinace mezi všemi subjekty podílejícími se na výstavbě.

Měřické práce (vytyčovací, kontrolní) v průběhu stavby
Výstavba složitějších a rozsáhlejších objektů se stavebními technologiemi náročnými na přesnost nebo tam, kde architekt popustil uzdu své představivosti, vyžaduje neustálou přítomnost geodetů, kteří provádí vytyčovací a kontrolní měřické práce. Tato tendence se nejprogresivněji projevuje u monolitických staveb. Pro minimalizaci omylů a zvýšení přesnosti geodetických prací se pak na stavbě pohybuje několik měřických skupin různých firem měřících pro dodavatele i investora, přičemž nezanedbatelnou roli zde hrají kontrolní měření.

Předprojektová příprava
Provedení identifikací a zjištění vlastníků parcel dotčených projektem a výstavbou
Rekognoskace budoucího staveniště a projekt vytyčovací sítě
Geodetické určení hlavních výškových a vytyčovacích bodů staveniště
Zpracování výkresů stavby do požadovaných grafických výstupů
Kartometrické zpracování grafického podkladu s následnou digitalizací (mapyKN) v zájmových lokalitách projektu

Tvorba digitálních mapových podkladů – účelových map pro projektování staveb,
inž. sítí a terénních úprav
Účelové mapy měřítek 1:200 až 1:2000, měření a zobrazení výškopisu, výstupy v digitální (2D i 3D) i analogové formě. Detailní mapové podklady pro projektování, rekonstrukci a výstavbu. Může se jednat o stavby rodinných domků či větších investičních celků, jako jsou inženýrské sítě, průmyslové závody , komunikace, silnice a dálnice apod. Možný zákres hranic pozemků a objektů okolních inž. sítí a dalších prvků dle požadavků projektanta nebo investora,výšky kóty nebo vrstevnice …

Zaměřování polohopisu a výškopisu uličních front měst a obcí

Doplnění polohopisu uličních front o průběh inženýrských sítí ve spolupráci
s jednotlivými správci vedení

Mapové podklady průběhu inženýrských sítí u jednotlivých správců včetně zpracování

Pasportizace průběhů inž. sítí vč. zaměření polohopisu, okótování a zjištění
majetkoprávní vč. zhotovení geom. plánů pro vyznačení věcného břemene

Mapové podklady pro rekonstrukci a výstavbu nových inženýrských sítí

Digitální modely terénu 2D a 3D

Základní mapy závodů - orientační plány areálů

Zaměřování podélných a příčných profilůMAPOVÁNÍ

Mapové podklady
Vyhotovení mapových podkladů (někdy výškopisu a polohopisu) se provádí před anebo jako součást územního či stavebního řízení příslušného k investiční akci. Jedná se o zaměření skutečného stavu terénu tak, aby architekt nebo projektant mohl provést umístění a "uložení" stavby do terénu včetně všech náležitostí. Nutnou součástí je přesná formulace požadavků projektanta na výsledný tvar mapových podkladů pro projekt. Mapové podklady vyhotovené ve formě 2D (rovinné zobrazení povrchu) nebo ve 3D (prostorové zobrazení povrchu vyjádřené digitálním modelem terénu) jsou základním kamenem pro umístění stavby a řešení návazných vztahů.

Mapové podklady, doplněné o zákres podzemních sítí, případně o zákres vlastnických hranic, mohou též sloužit jako základní mapy územního celku, závodu apod.

Tyto práce naše firma běžně vykonává včetně obstarání a provedení zákresu údajů správců sítí a údajů katastru nemovitostí. Pro objednávku tohoto druhu prací
iniciovanou většinou projektantem stačí, aby objednatel specifikoval lokalitu
(popř. účel měření) a předložil požadavky projektanta na rozsah a technické
parametry zaměření.

Dokumentace může být odevzdána ve formátech .dwg, .dgn .dxf, .pdf atd. a taktéž zasílána během prací v rozpracovanosti elektronickou poštou.GEODETICKÁ ČINNOST PŘI KPÚ, JPÚ

tvorba PBPP s kombinací GPS a terestrického měření

zaměření skutečného stavu

určování obvodu upravovaného území

vyhotovení geometrických plánů na oddělení pozemků apod.

vytyčení hranic – katastrálních, obvodů upravovaného území, parcel

stabilizace hranic – hraniční a katastrální kámen, plast. znaky atd.

tvorba DKM, tvorba výměnného formátu NVF, databázových vazen DBF

velkoformátový tisk katastrálních map

vyhotovení kompletního elaborátu pro zápis KPÚ na katastrálním úřadě.

 
       
  created by Copyright © 2007 GEO-TOP, Doc.Ing.Dušan ROSA, CSc. rosa@geotop.cz